ספק יחיד

להלן פרסום התקשרויות באמצעות ספק יחיד בהתאם לתקנה 3א (א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות בתוך 14 ימי עבודה או מועד קצר יותר ככל שנקבע כך במסמך המצורף ביחס להתקשרות ספציפית ולהודיע כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, כמפורט:
בנושא קבלנים ונותני שרותים - גב´ ליאת שרון פקס: 09-9528139 כתובת דוא"ל: liat@pei.co.il
בנושא אספקת טובין - גב´ טלמור סלע פקס: 09-9528169 כתובת דוא"ל: talmor@pei.co.il
מספר מכרז נושא מועד פרסום קובץ נלווה שם הספק/הקבלן
התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>