הצהרת נגישות

הממונה על חופש המידע

עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, ניתן לקבל מידע בתחום אחריותה של חברת תשתיות אנרגיה בע"מ.
עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, ניתן לקבל מידע בתחום אחריותה של חברת תשתיות אנרגיה בע"מ.
 

1. קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע, להלן סכומי האגרות:

אגרת בקשה– 21 ₪.
אגרת טיפול– 32 ₪ לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית, בכל הקשור באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה.
אגרת הפקה– 0.21 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, 2.67 ₪ לתקליטור מחשב.

המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 160 ₪.

פטור מתשלום– מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול עד 4 שעות עבודה.
עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).
אמצעי תשלום– את האגרה ניתן לשלם באמצעות המחאה לפקודת תשתיות אנרגיה בע"מ.

2. תהליך הבקשה:

מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, ישלח את טופס הבקשה בצירוף המחאה ע"ס 21 ₪, אל הממונה על יישום חוק חופש המידע - מר דן לסרי, חברת תשתיות אנרגיה, רח´ הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד 2121 הרצליה 46120.
טלפון: 09-9528503  dan_l@pei.co.il
 

הבקשה תטופל בכפוף לתשלום האגרות.

 

To Top