הצהרת נגישות

תפעול ובטיחות

בטיחות וכיבוי אש

 • מתקני החברה פועלים בכפוף לחוקים, תקנות ותקנים בינלאומיים בתחום הבטיחות ובתחום כיבוי אש. כפופים להנחיות  רשות כבאות והצלה ומצוידים בהיתרים הנדרשים.
 • האגף פועל בכל דרך לשמור על בריאות העובדים, הקבלנים והמבקרים במהלך עבודתם במתקני החברה ובקווים ודואג לבטיחותם ולמניעת תאונות עבודה ומחלות מקצוע.
 • האגף פועל למנוע ארועי אש ולטפל בארועי שפך דלק או אש במידה ויתרחשו תוך צמצום נזק לחיי אדם, סביבה ורכוש. במתקני החברה מותקנות מערכות כיבוי אש יעודיות עם יכולת הפעלה אוטומטית ממוקדי השליטה המצויים בכל מתקן ובתחום חוות המיכלים.
 • מערכות כיבוי האש נבחנות ונבדקות באופן תדיר, לרבות ביצוע הפעלה בהתאם לדרישות התקינה ולנהלי החברה.
 • עובדי החברה עוברים הכשרה בכיבוי אש בבתי ספר ייעודיים ביוסטון, ארה"ב ובאירופה, שהינם המובילים בעולם בתחום זה וכן מתמחים בנושא כיבוי וטיפול בשריפות הנוגעות לתחומי פעילות החברה.
 • החברה מקיימת באופן שוטף תרגילי הכשרה וריענון לכלל העובדים, במטרה לבחון ולשמר את הכשירות המקצועית, לצורך מתן מענה מהיר, יעיל ובטוח בעת אירוע אמת ובכל תרחיש.
 • החברה משדרגת את מערכות כיבוי האש במתקניה באופן תדיר ובהתאם להתפתחות הטכנולוגיה ברמה העולמית.

 

מניעת זיהום הקרקע ומי התהום

 • בקרת דליפות - קווי ההזרמה הארציים מבוקרים באמצעות מערכת בקרת דליפות. קווי ההזרמה מנוטרים באופן רציף גם במצב הזרמה וגם במצב סטטי. לחברה מרכז בקרה ארצי השולט על הפעילות התפעולית במערך הארצי בנוסף לחדרי הבקרה המצויים במתקנים...
 • אחזקת הקווים – החברה פועלת על פי התקנים הבינלאומיים לתחזוקה מונעת של מערך קווי ההולכה ומנהלת תכנית רב שנתית בתיאום מול הגורמים הרגולטורים.  החברה מגנה על הקווים באמצעות ניטור ומתן הגנה קתודית – (שיטה שמטרתה להגן על מתכות מי שיתוך, קורוזיה או בשפה פשוטה יותר - חלודה). מערכת ההגנה הקתודית מאפשרת הגנה פעילה מפני שיתוך של קווי הדלק שהנם תת קרקעיים ותת ימיים.
 • אבטחת בטיחות קווי הדלק– החברה מבצעת סיורים רציפים על תשתית קווי ההולכה ומקיימת את הנחיות תקנות המים ובתוך כך מבטיחה שמירה של רצועות הקווים הן בהיבט בטיחותי, בטחוני וסטטוטורי.
 • ניטור מי תהום וקרקע - החברה פועלת בתיאום עם רשות המים ועם המשרד להגנת הסביבה ומבצעת קידוחי ניטור שמטרתם לזהות ולאתר מזהמים של נפט בקרקע ובמי תהום סביב הקווים והמתקנים ובקרבתם.

 

טיפול בחומרים מסוכנים

 • אחסון חומרים בהתאם להנחיות היתר הרעלים וטיפול בהם לפי מיטב הידע והטכנולוגיות המקובלות.
 • ניהול מערך תחזוקה ותפעול לצורך פיקוח, בקרה ושמירה על תקינות הציוד, ובכלל זה מכלים צנרת, מאצרות, פורקי לחץ, גלאים וציוד לטיפול בתקלות.
 • לתשתיות אנרגיה אמצעי בטיחות וכיבוי אש וציוד מיגון בכל מתקני החברה, עגלות ייעודיות המכילות חומרים סופגים ואמצעי שאיבה לטיפול בכל תרחיש.
 • נהלי חירום אשר מגדירים את האחריות, הסמכות והפעולות שיש לבצע בעת אירוע בכל אחד ממתקני החברה.
show:1תפעול ובטיחות
To Top