הצהרת נגישות

מדיניות האיכות המשולבת

 • אנו רואים בהקמת וקיום "מערכת ניהול איכות משולבת" המבוססת על תקני ניהול איכות - אמצעי להשגת יעדי החברה.

 • מדיניות החברה והנהלים הנגזרים ממנה, מסייעים לקיים רמת איכות התואמת את דרישות התקנים להם הותעדה החברה:
  • ת"י   9001:2015 ISO מערכת ניהול איכות
  • ת"י   45001:2018 ISO  ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה
  • ת"י   14001:2015 ISO מערכת ניהול סביבתי
  • ת"י   27001:2013 ISO מערכת ניהול אבטחת מידע
  • ת"י   22301:2019 ISO ניהול המשכיות עסקית
  • ת"י   ISO 50001:2018 ניהול אנרגיה
  • ת"י   ISO 30401:2018   מערכת ניהול ידע
  • ת"י   2016: 37001 ISOמערכת למניעת קבלה ו/או מתן שוחד
 • מדיניות  החברה  מתווה מסגרת לקביעת מטרות ויעדים בתחומי הבטיחות ובריאות בתעסוקה, הבטחון, איכות הסביבה, אבטחת מידע, ניהול אנרגיה, המשכיות עסקית, מניעת שוחד וניהול ידע.

 • הנהלת החברה מעסיקה  עובדים מיומנים ,אמינים ומהימנים בהתאם לאמות המידה שקבעה לעצמה, קובעת  שיטות ומקצה אמצעים אשר מבטיחים  עמידה בדרישות, בחוקים, בתקנות, בתקנים ובהוראות הגורם המנחה אשר באמצעותם יושגו מטרות האיכות בתחומי הבטיחות ובריאות בתעסוקה ,הבטחון ,איכות הסביבה אבטחת מידע,ניהול אנרגיה,המשכיות עסקית, מניעת שוחד וניהול ידע בצורה יעילה.

 • הנהלת החברה מתחייבת להבטיח זמינות מידע להשגת המטרות והיעדים שנקבעו וכן תבצע ניטור תקופתי ותבצע פעולות תיקון ומניעה.

 • הנהלת החברה מפתחת צוות עובדים מסור, קבוע, יוזם, דינאמי, פתוח ומשוחרר המקיים יחסי עבודה טובים והנאמן לחברה.

 • הנהלת החברה מתחייבת לייעל ולשפר את פעילות החברה ,על מנת לשמור על רווחיותה ורווחת עובדיה ולספק ללקוחות שירותים באיכות גבוהה ללא משוא פנים, תוך עמידה בציפיותיהם.

 • הנהלת החברה פועלת למנוע זיהום סביבתי, להפחית מפגעים והיבטים בתחומי הסביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה והתחבורה בכל מתקני החברה וכן להפחתת צריכה האנרגיה.

 • הנהלת החברה שומרת על רמת בטחון גבוהה בכל מתקני החברה, רצועות הקווים והמנהלות. מגנה על המידע והידע של החברה ושל מדינת ישראל אשר נמצא ברשותה מפני חשיפתו לגורמים לא מורשים מתוכה ומחוצה לה.

 • הנהלת החברה הכינה תוכנית אסטרטגית ליצירת מודעות ומוכנות לחרום ומקצה משאבים ואמצעים נדרשים, לצורך הפעלה תקינה של התוכנית.

 • הנהלת החברה תכניס שיקולי אנרגיה בתוכנית הזרמות חודשית ובתכנון וביצוע פרויקטים וכן תכניס התיחסות לפרמטרים חוסכי אנרגיה במפרטי רכש כאשר הדבר ישים.

 • הנהלת החברה ועובדיה ינקטו בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע ולגלות מקרים של קבלת שוחד ומתן שוחד.
 • אנו מאמינים בשיפור ובפיתוח מתמיד של המערכות בחברה בכלל ושל העובדים בפרט.

 • אנו מאמינים כי שיתוף העובדים בהקמת ובהפעלת המערכת הוא תנאי הכרחי להצלחתה.

 • לצורך הבטחת האיכות, הבטיחות ובריאות בתעסוקה, הביטחון איכות הסביבה אבטחת מידע המשכיות עיסקית ,חסכון באנרגיה,מניעת שוחד וניהול ידע, נוקטת  הנהלת החברה בפעילות לבחינת יעילות מערכת הניהול המשולבת עפ"י מדדים שנקבעים  ע"י ההנהלה בתיאום עם הגורמים המקצועיים, כל אחד בתחומו.

 • הנהלת החברה מקצה את מירב המשאבים הדרושים לקיום ויישום מערכת ניהול האיכות המשולבת.

 • הנהלת החברה מקיימת תקשורת פנימית וחיצונית חופשית, חיובית ואמינה לשיפור יחסי הגומלין עם העובדים ועם בעלי עניין. המידע אשר אגור במאגרי המידע של החברה זמין בכל עת לכל עובד בחברה בהתאם לרמת ההרשאה ולתפקיד שלו בלבד.

 • עובדי החברה שותפים ליישום המדיניות והדרישות הנגזרות במערכת ניהול האיכות המשולבת.

 • הנהלת החברה משפרת  באופן מתמיד את מודעות העובדים למערכת ניהול האיכות המשולבת: איכות, בטיחות ובריאות בתעסוקה, בטחון, סביבה, אבטחת מידע, ניהול אנרגיה, ניהול המשכיות עסקית, מניעת שוחד וניהול הידע. כל  זאת יעשה באמצעות פעולות הדרכה ורענון ומבדקים.

 • מדיניות האיכות המשולבת ידועה וזמינה לכל עובדי החברה ולבעלי העניין ומופצת באמצעי הפרסום המקובלים בחברה.

 • הנהלת החברה מבצעת  ניטור מוצרים ותהליכים לבחינת מידת עמידתה בדרישות ע"פ כל דין ואחרות, תוך שילוב של מדדים למדידת השיפורים באיכות, באיכות הסביבה, הבטיחות והבריאות בתעסוקה, אבטחת מידע, ניהול אנרגיה ומניעת שוחד.

 • ההנהלה קבעה מטרות ויעדים כמותיים בנושאי איכות, איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה, אבטחת מידע בטחון,ניהול אנרגיה,ניהול המשכיות עסקי, מניעת שוחד וניהול ידע ופועלת ובוחנת את מידת השגתם. מטרות ויעדים אלה יחד עם סקירת פעילות האיכות השנתית מועלים בישיבת סקר הנהלה.

 • מדיניות האיכות המשולבת: איכות, בטיחות, איכות הסביבה, אבטחת מידע, ביטחון, ניהול אנרגיה, המשכיות עסקית, מניעת שוחד וניהול ידע אושרה ע"י מנכ"ל החברה.

 

To Top