פיתוח בר קיימא

ביום 29.6.09 פורסם חוזר רח. 2009-4873 בנושא יישום תכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות;

 

החוזר נועד לשיפור הטיפול בנושאים סביבתיים בחברה.

 

כנדרש בחוזר, ביום 14.7.09 מונתה עו"ד תמר בצלאל-בורשטיין ע"י דירקטוריון החברה לאחראית על תחום פיתוח בר קיימא בחברה ובמרוצת החודשים הבאים ערכה את התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא.

 

ביום 5.5.10 אישר הדירקטוריון את התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא.