רישום להשתתפות במכרז / סיור קבלנים

פחי פלדה למיכלי דלק

פרטי מגיש הבקשה