רישום להשתתפות במכרז / סיור קבלנים

רכישת שני טנדרים לסיירי החברה

פרטי מגיש הבקשה