התקשרויות בפטור לפי תקנה 34(2)
שבוצעו לאחר הליך תחרותי

תאריך החלטת הועדה קובץ
23/09/20 הורדה
12/08/20 הורדה
08/07/20 הורדה