התקשרות בפטורים נוספים

להלן פרסום התקשרויות נוספות שלא באמצעות מכרז, בהתאם לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג - 1993.

מספר מכרז מועד פרסום נושא שם הספק/הקבלן
PD22000127 23/01/22 יעוץ ותמיכה למחלקת היתרים יעקב שוורצמן
סיבת הפטור : התקשרות אשר שווייה אינו עולה על 200,000 ש"ח, כקבוע בתקנה 34 (2) לתקנות.
PD21001506 23/01/22 מערכת ERP יעל תוכנה
סיבת הפטור : התקשרות נוספת המהווה המשך להתקשרות ראשונה, באישור ועדת המכרזים של החברה, בהתאם לתקנה 3 (4)(ב) (1) או (2)לתקנות.
PD22000119 23/01/22 תיקוני מולוך חכם בקו "6 אשדוד ב"ש פטר צנרת
סיבת הפטור : התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, בהתאם לתקנה 3 (2) לתקנות.
התקשרויות להודעות פטור בשנה האחרונה >>