הממונה על חופש המידע

עפ"י חוק חופש המידע התשנ"ח – 1998, ניתן לקבל מידע בתחום אחריותה של חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.
 

1. קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע, להלן סכומי האגרות:

אגרת בקשה– 20 ₪.
אגרת טיפול– 30 ₪ לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית, בכל הקשור באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה.
אגרת הפקה– 0.20 ₪ לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, 2.50 ₪ לתקליטור מחשב.

המגיש בקשה לקבלת מידע, ישלם אגרת בקשה ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪.

פטור מתשלום– מידע אישי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול עד 4 שעות עבודה.
עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
אדם המבקש מידע לצורך מחקר אקדמי - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
אדם בעל זכאות לקבלת קיצבה - יינתן פטור מאגרת הבקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה.
פטור מאגרת הטיפול בעד 4 שעות הינו מעבר ל- 3 השעות הניתנות בכל מקרה במסגרת הגשת הבקשה (כלומר, יינתן פטור עבור 7 שעות עבודה).
אמצעי תשלום– את האגרה ניתן לשלם באמצעות המחאה לפקודת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.

2. תהליך הבקשה:

מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, ישלח את טופס הבקשה בצירוף המחאה ע"ס 20 ₪, אל הממונה על יישום חוק חופש המידע - גב´ מירב רבינוביץ-יחזקאלי, חברת תשתיות נפט ואנרגיה, רח´ הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד 2121 הרצליה 46120.
טלפון: 09-9528501 פקס: 09-9528119 meyrav@pei.co.il.

הבקשה תטופל בכפוף לתשלום האגרות.

 

מידע על איכות הסביבה