קוד אתי

חברת תשתיות אנרגיה תהווה זרוע ביצוע מובילה של מדינת ישראל לקיום ביטחון ורציפות אנרגטית בשגרה ובחירום

 • נושא הבטיחות יהווה נדבך מרכזי בכל החלטה שנקבל
 • לא נתפשר על קיימות ועל אחריות כלפי הסביבה
 • מסירות ומחויבות - חלק בלתי נפרד מהצלחה
 • לא לחיות את האתמול - יוזמה, חדשנות ומקצוענות והחיבור שלהם ליעדי המדינה

כללי

חברת תשתיות אנרגיה דוגלת בתרבות עסקית של עובדיה ומנהליה, שבה יש לכל אחד מאתנו אחריות אישית למלא אחר העקרונות והכללים הנ"ל בחיינו היומיומיים ולוודא, כי כללים אלו מיושמים ומכובדים.

 הקוד האתי

הקוד האתי הוא תעודת הזהות הערכית של הארגון. הוא מכיל בקרבו את תכלית החברה ואת ערכי הליבה שלה. הוא נועד להביא ליצירה ולקיום של תרבות ארגונית וערכית. תרבות אשר תחזק את הקשר בין עובדי החברה, תבסס את יחסי האמון, היושרה, האמינות וערכי האדם בין הארגון ללקוחותיו ולקהילה שבתוכה הוא חי.

 בטיחות

 • אנו, עובדי החברה ומנהליה, מחויבים לשמור על כללי בטיחות בעבודה, לפעול לזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות ולהשקיע כל מאמץ, שיידרש מאתנו, כדי לפעול בצורה נכונה ובטיחותית מולן. כך נבטיח את בטיחותנו ואת בטיחותם של אחרים ונייצר סביבת עבודה בריאה ובטוחה.
 • אנו מחויבים לדווח לממונים על כל פעילות שגויה של אדם שעלולה להתפתח למצב מסוכן, או על מפגעים בשטח שמייצרים מצבים מסוכנים.
 • אנו נשתף פעולה עם ניתוח האירועים תוך שמירה על כבוד האדם ונפיץ את הלקחים בקרב עובדי כדי לייצר למידה.

קיימות ואחריות סביבתית

 • אנו, עובדי החברה ומנהליה, נקפיד על ניהול סביבתי בכל פעולה שיש בה פוטנציאל פגיעה במערכות אקולוגיות וננהל את הצריכה שלנו על פי עקרונות של אחריות סביבתית לרבות מחזור וכיו"ב.
 • השתתפות בפעילות פוליטית תעשה מחוץ לשעות העבודה ומחוץ לשטחי החברה ובכפוף לנהלים ולחוקים. לא נשתמש בכספי החברה או בנכסיה כדי לתמוך בגוף פוליטי או במועמד פוליטי.

 מסירות ומחויבות

 • אנו, עובדי החברה ומנהליה, ננהג בכבוד, בנאמנות וביושר כלפי הזולת. ננהג בנימוס ובכבוד כלפי גורמי חוץ, תוך שאיפה לשרת את הציבור באופן הנעים והראוי ביותר.
 • לא נקבל ולא נבקש שכר, תשלום, עמלות או כל פיצוי אחר מכל אדם או חברה שמקיימת או שואפת לקיים יחסי עבודה עם תשן.
 • לא ננצל את מעמדנו בחברה ולא נשפיע על החלטה כלשהי על מנת לקבל רווח אישי או כספי.
 • אנו מחויבים לשמור על סודותיה העסקיים והביטחוניים של החברה. הסודות כוללים, בין היתר, את כל מסמכי החברה, תכניות עסקיות ואסטרטגיות, מידע על לקוחות, ספקים, תוואי קווי הדלק המוליכים למתקנים ביטחוניים וגורמים שונים עימם נמצאת החברה בקשר.
 • אנו מחויבים לשמור על נכסי החברה ולהבטיח שימוש נאות בהם לשם פעילותה העסקית ולא נעשה בהם שימוש לצרכים פרטיים. נשמור על הרכוש שברשותנו בתנאים הולמים וננהג בזהירות, בחסכון וביעילות.
 • אנו, עובדי החברה ומנהליה, לא נקבל מתנות מגורמים עסקיים או מתחרים, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות, אשר בשל ערכם הכספי הנמוך, ניתן לסווגם כיחסי ציבור, והכל בכפוף לנהלי החברה.

תרומה לקהילה

 • אנו מאמינים כי תרומה ,אכפתיות ושותפות אמיתית של העובדים , הינם תנאי לעשייה החברתית והעסקית של החברה .
 • אנו נקדם יזמות ופעילות התנדבותית במיזמים חברתיים שונים, בהם מתנדבים עובדי החברה ומנהליה.

יוזמה וחדשנות

אנו מחויבים ליצירת ערך מוסף באמצעות פתרונות לצרכים גלויים, או באמצעות יצירת פתרונות לצרכים סמויים. נפתח מוצרים, תהליכים, שירותים או טכנולוגיות יעילים יותר מבעבר ונקדם רעיונות בשלים שמתאימים לשווקים שלנו.

מקצוענות והוגנות

 • אנו מחויבים ליצור סביבת עבודה נקייה מאפליה, הטרדה מינית וכל הטרדה אחרת, המבוססת על גזע, דת, מין, גיל, נכות וכל מעמד אחר המוגן על פי חוק. החברה מחויבת ליצירת הזדמנויות שוות לעובדיה.
 • אנו שואפים לוודא, שכל אחד מאתנו יקבל יחס הוגן ומכובד תוך שיתוף פעולה.
 • כאשר קיים ניגוד אינטרסים בין נאמנותו של העובד לחברה או ללקוחותיה, לבין רווח אישי, ממשי או פוטנציאלי ממקור אחר, נפגעת תדמית החברה, ומקצוענותה. לכן, לא נקבל ולא נבקש שכר, תשלום, עמלות או כל פיצוי אחר מכל אדם או חברה, שמקיים/מקיימת או שואף/שואפת לקיים יחסי עבודה עם החברה. לא נשפיע באופן ישיר או עקיף על החלטה כלשהי על מנת לקבל רווח אישי או כספי.

תלונות על התנהגות בלתי הולמת ושאלות ביחס לקוד האתי יש להפנות לממונה על פניות העובדים והציבור באמצעות תיבת תלונות המוצבת במתקני החברה ו/או באמצעות הדוא"ל: pniot@pei.co.il .