קוד אתי

כללי
חברת תש"ן ו/או קמ"ד דוגלת בתרבות עסקית נאותה של עובדיה ומנהליה במסגרת מילוי תפקידם בחברה. לכל אחד מאיתנו אחריות אישית למלא אחר העקרונות וכללי הקוד האתי שלהלן בחיינו היומיומיים, כעובדים ומנהלים ולעשות מאמץ ולוודא, כי כללים אלו מיושמים ומכובדים.
הקוד האתי

הקוד האתי הינו קובץ של תשומות וסטנדרטים, המיועדים להביא ליצירה ולקיום תרבות ארגונית וערכית, אשר תחזק את הקשר בין עובדי החברה לבין עצמם ותבסס את יחסי האמון, היושרה, האמינות וערכי האדם בין הארגון לבין לקוחותיו, הקהילה וכל הבאים עמם במגע. העובד יטמיע את התפיסה, כי מקום עבודתו הוא ביתו או משפחתו ועליו לפעול בכל המוטיבציה ללא לאות לטובת החברה. יהיה העובד טוב, ישפיע הדבר לטובה על חברו. כך ניצור שרשרת של מצוינות.
ציות לחוק

כל אחד מאיתנו חייב לציית לחוק ולרוחו וכן להוראות החברה. הפרתם הינה פגיעה אתית, חוקית ומוסרית.

על כל אחד מאיתנו מוטלת האחריות להבין, להפנים ולקיים את החוקים והתקנות הקשורים לעבודתו ולתחום אחריותו. כנגד עובד שיפֵר את הכללים, תנקוט החברה באמצעים בכפוף להוראות כל דין ולנהלי החברה. ידע העובד, כי בכך שסרח, פגע בחבריו ובארגון ויהיה הדבר מול עיניו. 
חוקי עבודה והעסקה

אנו מחוייבים ליצור סביבת עבודה נקייה מאפליה, הטרדה מינית וכל הטרדה אחרת, המבוססת על גזע, דת, מין, גיל, נכות וכל מעמד אחר המוגן על פי חוק. החברה מחוייבת ליצירת הזדמנויות שוות לעובדיה, ואנו שואפים לוודא, שכל אחד מאיתנו יקבל יחס הוגן ומכובד תוך שיתוף פעולה.
בטיחות ואיכות הסביבה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה ישמרו על כללי בטיחות בעבודה ויבצעו את חובותיהם על פי החוקים והנהלים ובהתאם לשיקול דעת מקצועי.

כמו כן אנו מחוייבים להבטיח את בטיחותנו ואת בטיחותם של אחרים ולהבטיח סביבת עבודה בריאה ובטוחה.

אנו מכבדים את הסביבה ומגנים עליה וכל אחד מאיתנו חייב לציית לחוקי הגנת הסביבה ולפעול מבעוד מועד, על מנת שלא נגיע למצבים שאחריתם נזק סביבתי אל-חוזר, בעיקר בזיהום מקורות מים.
גורמי חוץ

עובדי החברה ונושאי המשרה בה ינהגו בכבוד, בנאמנות וביושר כלפי הזולת. העובדים ינהגו בנימוס ובכבוד כלפי גורמי חוץ, תוך שאיפה לשרת את הציבור באופן הנעים והראוי ביותר. שמה של החברה, כמו של הפרט, נבנה בעמל ועל יסודות מוצקים.
ניגוד אינטרסים, טובות הנאה, מתנות ותשורות

ניגוד אינטרסים קיים, כאשר נאמנותו של העובד מושפעת לרעה או נתפסת ככזאת בשל רווח אישי, ממשי או פוטנציאל ממקור אחר.

עובד אינו רשאי לקבל או לבקש שכר, תשלום, עמלות או כל פיצוי אחר מכל אדם או חברה, שמקיים/מקיימת או שואף/שואפת לקיים יחסי עבודה עם חברת תש"ן ו/או קמ"ד, או לחילופין, עם מתחרינו. אסור שיהיה לעובד אינטרס פיננסי או כל אינטרס אחר עם יחידות עסקיות, המקיימות קשר עם החברה.

עובד החברה אינו רשאי להשפיע באופן ישיר או עקיף על החלטה כלשהי ואסור לו לנצל את מעמדו בחברה על מנת לקבל רווח אישי או כספי.

עובדי החברה לא יקבלו מתנות מגורמים עסקיים או מתחרים, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות, אשר בשל ערכם הכספי הנמוך, ניתן לסווגם כיחסי ציבור, והכל בכפוף לנהלי החברה.

מתנות מטעם החברה לגורמים אחרים יינתנו על ידי המורשים לכך במפורש ובכפוף לנהלי החברה.
סודיות

עובדי החברה ונושאי המשרה בה מחוייבים בשמירה על סודותיה העסקיים והביטחוניים של החברה.

על העובדים ונושאי המשרה להקפיד ולנקוט בכל אמצעי הזהירות, כדי להבטיח שסודות אלו, לרבות מידע שהופקד בידם לא ייחשפו לאחרים, בין אם בתוך החברה ובין אם מחוצה לה, לרבות בתכתובת בדואר אלקטרוני, אלא על פי דרישות החברה וצרכיה.

הסודות והמידע כוללים, בין היתר, את כל מסמכי החברה, תכניות עסקיות ואסטרטגיות, מידע על לקוחות, ספקים, תוואי קווי הדלק המוליכים למתקנים ביטחוניים וגורמים שונים עימם נמצאת החברה בקשר.

כמו כן העובדים ונושאי המשרה יקפידו שלא לפרסם או להעביר כל מידע לאמצעי התקשורת השונים, למעט מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל החברה.

כל אחד מאיתנו מחויב לשמור על מידע חסוי בתקופת העסקתו ולאחר סיום עבודתו בחברה, בכפוף לנהלים ולחוקים.
צנעת הפרט

עובדי החברה ונושאי המשרה בה ינהגו וימלאו את הוראת חוק צנעת הפרט. כל המידע האישי המצוי בתיק העובד, כל הפרטים הקשורים לענייניו האישיים, תפקידו, קידומו ותנאי העסקתו של העובד הינם כמוסים ולא יופצו אלא לעובדים שהורשו לכך במסגרת תפקידם.
הגנה על נכסי החברה

עובדי החברה ונושאי המשרה בה מחוייבים לשמור על נכסיה ולהבטיח שימוש נאות בהם לשם פעילותם העסקית לצרכי החברה ולמטרותיה וחל איסור לעשות בהם שימוש לצרכם הפרטי, למעט אם הותר הדבר בהסכם העסקה של העובד.

כמו כן מחוייבים העובדים לשמור על הרכוש שברשותם בתנאים הולמים ולנהוג בזהירות המתאימה בחסכון וביעילות.
פעילות פוליטית

עובד, המעוניין להשתתף בפעילות פוליטית, יעשה זאת מחוץ לשעות העבודה ומחוץ לשטחי החברה ובכפוף לנהלים ולחוקים.

אף אחד מאיתנו אינו רשאי להשתמש בכספיה או בנכסיה של החברה כדי לתמוך בגוף פוליטי או מועמד פוליטי.
יחסים הירארכיים

על העובדים למלא אחר הוראות העבודה של הממונים עליהם, בכפוף להוראות כל דין, הן בהקשר של התנהגות והן בהקשר של שיטות עבודה וסדרי עדיפויות בעבודה.

המנהלים ימנעו מלתת הוראות לעובדים שאינם בכפיפות ישירה אליהם, אלא יפנו אליהם דרך הממונים הישירים.

העובדים לא ייטלו אחריות בשם החברה כלפי גורם חיצוני, אלא בהתאם להרשאות ולזכויות החתימה בחברה.

על כל עובד או נושא משרה להיוועץ עם הממונה עליו או עם הגורם המקצועי בחברה בנוגע לכל עניין שיש לו ספק בדבר דרך הפעולה הראויה שעליו לפעול במסגרת מילוי תפקידו.

על כל עובד בחברה ונושא משרה להביא לידיעת הממונה עליו כל מידע שהגיע לידיו, אשר משפיע או עשוי להשפיע על החברה ועל תוצאותיה העסקיות.
דיווח

העובדים ונושאי המשרה ידווחו לממונים אם קיים חשש להפרת הוראות כל דין או הוראות הקוד האתי על ידי מי מעובדי החברה ונושאי המשרה, לרבות כל עניין הקשור בתרמית, בהונאה או במעשים שאינם כשרים, הן בתחום הכספים, החשבונות, הדיווח, הבטיחות והן בכל תחום אחר.

החברה תטפל בדיווחים אלו בחשאיות מירבית, תוך הגנה על העובד/נושא המשרה המדווח מכל התנכלות או פגיעה, כנדרש על פי חוק. מאידך, אם יתברר, כי הדיווח הינו כוזב ביודעין, למשל מתוך מטרה לפגוע בעובד אחר, העובד/נושא המשרה יהיה כפוף לסנקציות משמעותיות חמורות מצד החברה.
תחקירים

על כל אירוע בטיחותי, משמעתי או אחר, שיוחלט ע"י הנהלת החברה, יתקיים תחקיר.

מטרת התחקיר לנתח את האירוע מכל זווית אפשרית, להסיק לקחים בונים ולהפיץ את המידע לגופים הרלוונטיים בחברה והכל על מנת למנוע את האירוע הבא. על העובדים לגלות פתיחות מקסימאלית בתחקירים אלה. 
יישום

ציות מלא לקוד האתי הינו התחייבות של כלל עובדי החברה.

שאלות הנוגעות לקוד האתי ולפרשנותו, יש להפנות לועדת האתיקה שתוקם בחברה וליועץ המשפטי של החברה.